Regulamin sklepu

Niniejszemu regulaminowi (dalej: Regulamin) podlegają wszystkie czynności prawne, których można dokonać za pośrednictwem Sklepu w szczególności dotyczące Usług, Produktów i Plików oferowanych przez Administratora. 

I. DEFINICJE 

 1. Administrator lub Cbox – Cbox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000956538, NIP: 5272991237, REGON: 52132998100000, kapitał zakładowy 5000,00 zł. 
 2. Sklep – prowadzona przez Cbox strona internetowa, umożliwiająca użytkownikom Internetu wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe zapoznawanie się z ofertą Cbox oraz zawieranie umów nabycia Produktów oraz Licencji Plików lub Instrukcji. 
 3. Produkt – rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży przez Cbox, w szczególności drukarki 3D lub ich elementy oraz materiały eksploatacyjne wykorzystywane do druku 3D. 
 4. Plik – niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe oferowane przez Cbox jako pliki w formacie .stl, za pomocą których zakodowane zostały elementy konstrukcyjne przeznaczone do utrwalenia techniką druku 3D. 
 5. Instrukcje – niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe o charakterze instruktażowym oferowane przez Cbox jako pliki tekstowe w formacie .pdf. lub grafiki, pliki wideo, pliki audio. 
 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada w Sklepie konto, umożliwiające zawierania umów z Administratorem. 
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej inna niż Klient, która wyświetliła Sklep na własne żądanie na swoim urządzeniu końcowym. 
 8. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną lub przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, dokonujący za pomocą Sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 9. Licencja – upoważnienie do korzystania z Plików i Instrukcji (udostępnionych w ramach Licencji w sposób określony w sekcji V), udzielone Klientowi przez Administratora na warunkach określonych w sekcji IX. 
 10. Usługi – świadczone przez Administratora usługi przekazu danych na indywidualne żądanie Klientów i Użytkowników, odtwarzanych za pomocą ich urządzeń końcowych, zawierających w szczególności ofertę Sklepu, informacje o Plikach, Produktach i Instrukcjach oraz usługi w zakresie organizacji, zawierania i realizacji umów Klienta z Administratorem. 
 11. Polityka Prywatności – informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora dostępne na stronie www.cbox.edu.pl
 12. Reklamacja – procedura zgłoszenia Administratorowi przez Klienta wad Plików, Produktów lub Instrukcji albo problemów technicznych związanych z korzystaniem ze Sklepu, obejmująca przedstawienie przez Klienta opisu wady / problemów technicznych i swoich żądań w tym przedmiocie. 

II. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Administrator zastrzega, że treści zamieszczone w Sklepie nie stanowią prasy w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914 ze zm.).
 2. Usługi, tj. umożliwienie korzystania ze Sklepu oraz zapoznania się z treścią zamieszczonych na niej materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych, zawierających ofertę oraz promocję Produktów, Plików i Instrukcji są usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Klientów i Użytkowników na mocy umowy zawieranej pomiędzy Administratorem, a Klientem lub Użytkownikiem na podstawie Regulaminu. 
 3. Regulamin stanowi realizację obowiązku z art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204). Regulaminowi podlegają wszystkie czynności, których można dokonać za pośrednictwem Sklepu w szczególności dotyczące Usług, Produktów i Plików oferowanych przez Administratora. 
 4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Sklepu jest otwarty dla każdego użytkownika Internetu posiadającego możliwość połączenia z publiczną siecią Internet. Zakres ww. dostępu zależy od zakwalifikowania użytkownika Internetu jako Klienta lub Użytkownika. 
 5. Usługi świadczone są nieodpłatnie i obejmują w szczególności:
  1. udostępnienie wybranych przez Administratora treści Sklepu w celach marketingowych, 
  2. udostępnienie infrastruktury Sklepu w celu dokonania rejestracji Klienta oraz przedstawienia oferty Administratora, 
  3. zapewnienie możliwości korzystania ze Sklepu w celu dokonania za jego pomocą zakupu Produktów oraz Licencji Plików i Instrukcji, a następnie realizacji umów zawartych z Administratorem.

III. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW ORAZ UDZIELENIE LICENCJI DO KORZYSTANIA Z PLIKÓW I INSTRUKCJI 

 1. Administrator dokonuje sprzedaży Produktów oraz udziela Licencji do korzystania z Plików i Instrukcji w ramach Sklepu przy użyciu mechanizmu informatycznego zapewniającego możliwość zakupu. 
 2. Zakup Produktów wymaga zarejestrowania oraz podania danych osobowych określonych w pkt. V.1. Regulaminu oraz Polityce Prywatności. 
 3. Oferta sprzedaży Produktów oraz udzielenia Licencji do korzystania z Plików i Instrukcji jest ważna w okresie wyświetlania informacji o niej w Sklepie. Oferta przestaje wiązać w momencie jej zawieszenia, usunięcia ze Sklepu lub zmiany jej warunków, chyba że Klient lub Użytkownik niezwłocznie potwierdził jej otrzymanie. W takim przypadku jej przyjęcie może nastąpić jedynie poprzez wysłanie informacji o przyjęciu oferty bez nieuzasadnionego opóźnienia. 
 4. Klienta obowiązuje cena zakupu Produktów lub Licencji do korzystania z Plików lub Instrukcji podana w Sklepie w momencie złożenia zamówienia. W przypadku zaoferowania promocji przez Administratora w momencie składania zamówienia przez Klienta, cena zostanie skorygowana o odpowiednią kwotę. 
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów lub Licencji do korzystania z Plików i Instrukcji znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. Niniejsze postanowienie nie narusza sekcji III ust. 3 Regulaminu. 

IV. WARUNKI TECHNICZNE 

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Klienci i Użytkownicy powinni dysponować:
  • a) urządzeniem końcowym z dostępem do sieci Internet; 
  • b) najnowszą wersją przeglądarki internetowej: Mozilla FireFox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari, obsługującą technologie cookies. 
 2. Korzystanie ze Sklepu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies. 
 3. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Instrukcji Klient powinien dysponować dowolnym oprogramowaniem umożliwiającym wyświetlanie treści zakodowanej w formacie .pdf lub umożliwiającym wyświetlanie treści graficznych, wideo lub audio. 
 4. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Plików Klient powinien dysponować dostępem do drukarki 3D. Wszelkie zawarte w Instrukcji lub na stronie Sklepu rekomendacje w zakresie dopasowania do Plików modelu lub klasy wykorzystywanej drukarki 3D lub jakości materiałów nie są wiążące dla żadnej ze Stron i mogą być w każdej chwili zmieniane. 
 5. Jakość wydruku, zrealizowanego za pomocą Pliku, wynika z modelu lub klasy wykorzystywanego sprzętu (w szczególności drukarki 3D), jakości materiałów wykorzystywanych do utrwalenia plików techniką druku 3D, doświadczenia/wiedzy Klienta w zakresie druku 3D oraz umiejętności z zakresu elektryki, elektroniki lub posługiwania się narzędziami, które są niezbędne dla prawidłowego korzystania z Produktów, Plików lub Instrukcji. 

V. ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY 

 1. Świadczenie niektórych Usług bezpłatnych oraz zakup Produktów lub Licencji Plików i Instrukcji wymaga rejestracji w Sklepie. Zarejestrowanie polega na utworzeniu przez Użytkownika konta w Sklepie oraz powiązanie go ze swoim adresem e-mail poprzez jego potwierdzenie. Konto, a co za tym idzie konkretny adres e-mail mogą być przypisane tylko do jednego Klienta. Utworzenie konta wymaga podania następujących danych: nazwa użytkownika/adres e-mail, hasło. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych względem Cbox i osób trzecich. 
 2. Klient i Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Przystąpienie do korzystania ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności. Założenie konta w Sklepie wymaga potwierdzenia ww. akceptacji poprzez skorzystanie z linku przesłanego na adres e-mail podczas rejestracji w Sklepie. 
 3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 
 4. Korzystanie ze Sklepu w ograniczonym zakresie, polegające m.in. na przeglądaniu i odczytywaniu niektórych materiałów zgodnie z sekcją II pkt 4. Regulaminu w tym także informacji o aktualnie dostępnych Produktach, Plikach i Instrukcjach nie wymaga rejestracji i jest bezpłatne. 
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Sklepie, w szczególności w momencie: 
  • a) otworzenia Sklepu przez Użytkownika na dowolnym urządzeniu końcowym – umowa jest w takim przypadku zawierana każdorazowo na czas korzystania ze Sklepu, 
  • b) otworzenia Sklepu przez Klienta na dowolnym urządzeniu końcowym, a następnie dokonania rejestracji w Sklepie – umowa jest w takim wypadku zawierana na czas posiadania konta w Sklepie. 
 6. Zawarcie umowy sprzedaży Produktów lub Licencji do korzystania z Plików lub Instrukcji następuje poprzez kliknięcie przycisku zakupu na stronie Sklepu, dedykowanej konkretnej ofercie. Po zawarciu umowy Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w wysokości i w sposób określony przez Administratora w ofercie. Administrator może umożliwić dokonanie płatności na kilka alternatywnych sposobów, zależnych od wyboru Klienta. 
 7. Po dokonaniu zakupu Produktów, Administrator prześle zakupioną rzecz bez zbędnej zwłoki na adres podany przez Klienta w sposób uprzednio przez niego wybrany spośród zaoferowanych przez Administratora. 
 8. Po wykupieniu Licencji do korzystania z Plików, Administrator udostępni je do pobrania Klientowi na warunkach określonych Licencją za pośrednictwem indywidualnego konta w Sklepie, uprzednio wykorzystanego do zawarcia umowy. W ten sam sposób udostępniane będą Klientowi aktualizacje Plików lub Instrukcji, publikowane w okresie trwania Licencji. 
 9. Po wykupieniu Licencji do korzystania z Instrukcji, Administrator prześle ją na adres e-mail przypisany do konta Klienta. W ten sam sposób Administrator może udostępnić aktualizację Instrukcji oraz inne materiały multimedialne stanowiące sprostowanie lub uzupełnienie powyższych. 
 10. Materiały udostępnione w sposób określony w sekcji V ust. 8 i 9 będą dla Klienta dostępne na warunkach określonych w Licencji przez okres obowiązywania Licencji, odpowiednio na koncie Klienta i za pośrednictwem linków przesłanych na powiązany z kontem adres e-mail. W przypadku udostępnienia aktualizacji, okres obowiązywania Licencji nie ulega odnowieniu. Odnowieniu ulega liczba udostępnionych pobrań. 
 11. Klient może wyrazić zgodę na natychmiastowe spełnienie przez Administratora świadczenia określonego w sekcji V ust. 8 i 9 Regulaminu. Wyrażenie zgody przez Konsumenta pociąga za sobą skutki wskazane w sekcji XII ust. 5 Regulaminu. Klient wyraża zgodę na dostarczenie potwierdzenia otrzymania przez Cbox ww. zgody na natychmiastowe spełnienie świadczenia za pomocą wiadomości e-mail. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi ww. zgody, Klient może zawrzeć umowę dotyczącą świadczenia określonego w sekcji V ust. 8 i 9 Regulaminu z Administratorem za pomocą wiadomości e-mail, a realizacja ww. świadczeń zostaje wstrzymana do upływu terminu odstąpienia od umowy zgodnie z sekcją XII ust. 4 Regulaminu. 
 12. W związku z dostępem do Plików i Instrukcji, Klient powinien przynajmniej jednokrotnie pobrać je na lokalny nośnik danych lub zgłosić problemy techniczne w drodze Reklamacji. Brak pobrania z przyczyn leżących po stronie Klienta nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Administratora. Umożliwienie Klientowi pobrania Plików lub Instrukcji jest równoznaczne z należytym wykonaniem zobowiązania określonego w sekcji V ust. 8 lub 9 Regulaminu. W przypadku braku przynajmniej jednokrotnego pobrania Plików lub Instrukcji na lokalny nośnik danych w czasie obowiązywania Licencji, przy jednoczesnym braku zgłoszenia problemów technicznych, zobowiązania Administratora wygasają z zachowaniem prawa do Wynagrodzenia. 

VI. PŁATNOŚCI 

 1. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Produktów lub Licencji do korzystania z Plików i Instrukcji zgodnie z sekcją V Regulaminu. Rozpoczęcie świadczenia po stronie Administratora odbywa się po dokonaniu płatności z zastrzeżeniem sekcji V ust. 11 Regulaminu. 
 2. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu Przelewy24, obsługiwanego przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887. 
 3. Płatności za pośrednictwem ww. systemu dokonywane są na zasadach określonych aktualnie przez obsługujące je podmioty. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez ww. system przypadki nadużyć mogą być zgłaszane do właściwych organów ścigania. Wynikłe stąd szkody znajdują się w zakresie odpowiedzialności posiadacza instrumentu płatniczego. 
 4. W przypadku wniesienia przez Klienta opłaty w wysokości wyższej niż określona w ofercie, obowiązującej na moment składania zamówienia, Administrator zwraca nadwyżkę. 
 5. Klient wyraża zgodę na przesłanie rachunku lub faktury w postaci elektronicznej na adres e-mail powiązany z jego kontem. Zgoda ta może zostać cofnięta w każdym czasie. Chęć otrzymania duplikatu faktury w wersji papierowej należy zgłosić na adres mailowy info@cbox.edu.pl wraz z informacją o adresie, na który faktura ma zostać wysłana. Koszt wysyłki duplikatu faktury w wersji papierowej wynosi 15,00 zł brutto. 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu oraz udostępnianych w nim materiałów – w tym prawa własności intelektualnej (w szczególności autorskie prawa majątkowe), prawa do nazwy Sklepu, domeny internetowej Sklepu, oprogramowania, baz danych – przysługują Administratorowi i podlegają ochronie prawnej. Klient i Użytkownik mają prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z ww. materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem są zabronione, chyba że strony postanowiły inaczej lub wynika to z treści Regulaminu. Korzystając ze Sklepu Klient i Użytkownik zobowiązują się nie wprowadzać w nim jakichkolwiek niedozwolonych zmian oraz nie korzystać z niego w inny sposób, niż określony w Regulaminie. Zabronione jest pobieranie zawartości Sklepu w tym materiałów lub baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w sposób komercyjny w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości. 
 2. Administrator zastrzega, że w świadczeniu Usług mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych, a także z innych przyczyn niezależnych od Administratora (jak na przykład siła wyższa, czy działanie lub zaniechanie osób trzecich). Przerwy w świadczeniu Usług nie stanowią podstawy do dochodzenia przez Klientów lub Użytkowników jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora. W miarę możliwości Administrator poinformuje Użytkowników i Klientów o ww. okolicznościach. 
 3. Zakazane jest pośrednie lub bezpośrednie wykorzystywanie przez Klienta lub Użytkownika Usług, Produktów, Plików i Instrukcji w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Cbox. 
 4. W przypadku, gdy Administrator w celu świadczenia Usług lub realizacji umowy sprzedaży Produktów oraz Licencji na korzystanie z Plików lub Instrukcji wymaga podania przez Klienta lub Użytkownika adresu e-mail, są oni zobowiązani podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbierają korespondencję. 
 5. Kierowanie przez Administratora do Użytkownika lub Klienta oświadczeń woli lub wiedzy za pośrednictwem podanego adresu e-mail, jest uważane za skuteczne z momentem doręczenia ww. oświadczeń do systemu elektronicznego obsługującego daną skrzynkę mailową – z zastrzeżeniem wymogów formy czynności prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 6. Administrator przyjmuje, że za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta lub Użytkownika oświadczenia woli lub wiedzy w ich imieniu składać będzie osoba uprawniona do reprezentacji Klienta bądź Użytkownika zgodnie z zasadami reprezentacji. 
 7. Użytkownicy i Klienci zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia Cbox o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Administratora lub jeżeli to możliwe, zmiany adresu e-mail powiązanego z kontem Klienta w infrastrukturze Sklepu. W przypadku niepoinformowania, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Administratora na podany przez nich adres e-mail zostały prawidłowo doręczone. Klienci i Użytkownicy odpowiedzialni są za szkodę wynikłą z błędnego podania adresu e-mail lub niepoinformowania o jego zmianie. 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych znajdujących się w domenach podmiotów trzecich, również w przypadku, gdy odnośniki do tychże stron znajdują się na stronie Sklepu oraz za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Użytkowników lub Klientów, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Cbox. 
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie Produktu spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta. 
 3. Usługodawca zastrzega, że wszelkie treści zamieszczone w Instrukcji lub na stronie Sklepu, z wyłączeniem opisu Produktów, Plików i Instrukcji w treści ofert, mają charakter wyłącznie informacyjny. Klient i Użytkownik przyjmują do wiadomości i akceptują, że informacje zamieszczone w ramach udostępnianych materiałów, w szczególności porady i wskazówki nie zastąpią działań podjętych przez dedykowanego eksperta. 
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za ujawnianie danych powiązanych ze swoim kontem w Sklepie oraz wynikłe stąd szkody. Cbox nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta bądź Użytkownika w szczególności utraty hasła. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta bądź Użytkownika, w szczególności za korzystanie ze Sklepu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem. 
 5. Klient oświadcza, iż jest świadomy, że 
  • a) Pliki i Instrukcja zostaną mu udostępnione w postaci cyfrowej, 
  • b) Administrator nie oferuje sprzedaży fizycznej postaci Plików lub Instrukcji, ponieważ są one przeznaczone do dokonywania wydruków 3D we własnym zakresie, 
  • c) Administrator dysponuje technicznymi środkami umożliwiającymi Administratorowi weryfikację ilości pobrań udostępnionych mu Plików i Instrukcji, a także prawnymi możliwościami sprawowania kontroli nad przysługującymi Administratorowi prawami autorskimi oraz prawami do utworów zależnych, 
  • d) pewne aspekty korzystania z Plików i Instrukcji mogą wymagać np. specjalistycznych uprawnień, licencji lub pozwoleń odpowiednich organów administracji rządowej lub samorządowej i ma świadomość braku odpowiedzialności Administratora za ewentualny brak ich przyznania, 
  • e) w zależności od modelu i klasy urządzenia, przy pomocy którego Klient będzie utrwalał Pliki techniką druku 3D, jakość wydruków może się różnić, 
  • f) Administrator nie udziela pomocy przy utrwaleniu Plików techniką druku 3D ani pomocy w dalszym wykorzystaniu utrwalonych Plików zgodnie z ich przeznaczeniem – z zastrzeżeniem obowiązku Administratora do udzielenia niezbędnej pomocy w zakresie ewentualnie ujawnionych wad Plików lub Instrukcji. 
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę majątkową lub niemajątkową Klienta powstałą wskutek korzystania przez niego z Produktów, Plików oraz Plików utrwalonych przez Klienta techniką druku 3D, gdy korzystanie to następuje w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem – w tym w szczególności za szkodę poniesioną wskutek niezgodnego z Instrukcją połączenia wydrukowanych elementów ze sobą lub z elementami pochodzenia zewnętrznego, również uwzględnionymi w Instrukcji m.in. urządzeniami, narzędziami, odczynnikami chemicznymi i fizycznymi. 
 7. Cbox nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań w przypadku osiągnięcia niesatysfakcjonującej Klienta jakości utrwalenia Plików techniką druku 3D, wynikającej z modelu lub klasy wykorzystywanego sprzętu w szczególności drukarki 3D, jakości materiałów, braku doświadczenia/wiedzy Klienta w zakresie druku 3D oraz braków umiejętności z zakresu elektryki, elektroniki lub posługiwania się narzędziami. 
 8. Strony zwolnione będą z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy bez obowiązku wypłacania odszkodowania, jeżeli wykonanie tych zobowiązań stało się niemożliwe na skutek zaistnienia zdarzenia pochodzącego z zewnątrz, o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, nawet przy dołożeniu najwyższego stopnia staranności, a które miało znaczący wpływ na wykonywanie zobowiązań. 
 9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klienta innego niż Konsument zostaje wyłączona. 

IX. LICENCJA 

 1. Administrator oświadcza, że:
  • a) jest uprawniony z tytułu wszelkich praw do Plików i Instrukcji, jako utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym z tytułu autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych oraz prawa do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, 
  • b) jest uprawniony do udzielania Licencji w zakresie niezbędnym do korzystania z Plików lub Instrukcji, 
  • c) jest uprawniony do zezwalania na wykonywanie utworów zależnych względem Plików, 
  • d) Pliki i Instrukcje lub ich części nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. 
 2. W ramach wynagrodzenia płatnego zgodnie z sekcją VI ust. 1 Regulaminu Administrator udziela Klientowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej Licencji w momencie udzielenia dostępu do zakupionych i opłaconych Plików i Instrukcji. 
 3. Licencja nie upoważnia Klienta do udzielania sublicencji. 
 4. Licencja jest ograniczona jednocześnie:
  • a) czasowo – na okres 12 miesięcy oraz; 
  • b) poprzez liczbę możliwych pobrań Plików i Instrukcji na lokalny nośnik danych – do 3 możliwych pobrań. 
 5. Wyczerpanie przez Klienta liczby dozwolonych pobrań Plików i Instrukcji na lokalny nośnik danych nie prowadzi do wygaśnięcia Licencji, która trwa nadal przez okres oznaczony sekcji IX ust. 4 lit. a., lecz tylko w zakresie Plików i Instrukcji pobranych w zakresie limitu pobrań. 
 6. Na mocy Licencji Cbox udziela Klientowi upoważnienia do korzystania z udostępnionych Plików i Instrukcji oraz ich elementów, a także ich aktualizacji udostępnianych na mocy sekcji V ust. 8 i 9 Regulaminu. Administrator upoważnia Klienta również do korzystania na własne potrzeby z utworów zależnych względem Plików, tj. Plików utrwalonych we własnym zakresie przez Klienta techniką druku 3D – na polach eksploatacji objętych Licencją. 
 7. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: 
  • a) utrwalanie Plików w nieograniczonej liczbie egzemplarzy techniką druku 3D, a także publiczne wystawianie, udostępnienie tak stworzonych egzemplarzy, także nadawanie, czy wyświetlanie ich wizerunku w dowolnej formie, w szczególności w sieciach multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z możliwością lub bez możliwości zapisu, 
  • b) utrwalanie i przechowywanie Instrukcji w jakiejkolwiek skali i na jakimkolwiek materiale w tym: w pamięci komputerów i przy użyciu innych urządzeń elektronicznych, techniką reprograficzną, drukarską, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową lub zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
  • c) wykorzystywanie fragmentów Plików lub Instrukcji do celów reportażowych, promocyjnych i reklamy przedsięwzięć podejmowanych przez Klienta. 
 8. W przypadku udostępnienia Klientowi aktualizacji lub aktualizacji naprawczych do Plików lub Instrukcji, limit możliwych pobrań Plików lub Instrukcji, których dotyczą ww. aktualizacje, ulega odnowieniu. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje możliwość ponownego pobrania na lokalny nośnik danych Plików i Instrukcji, których dotyczą ww. aktualizacje w liczbie oznaczonej w sekcji IX ust. 4 Regulaminu. Odnowieniu nie ulega okres obowiązywania Licencji. 
 9. W przypadku zgłoszenia wobec Klienta przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem z Plików lub Instrukcji w zakresie objętym Licencją (w szczególności roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich do przedmiotu Licencji), Klient niezwłocznie zawiadomi Cbox o takich roszczeniach i umożliwi mu wstąpienie do toczącego się sporu. 

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w Polityce Prywatności, udostępnionej w Sklepie. 

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. W przypadku zastrzeżeń, co do sposobu świadczenia Usług lub wykrycia wady Produktów, Plików lub Instrukcji w rozumieniu art. 5561 Kodeksu Cywilnego Klient zgłosi Administratorowi Reklamację w sprawie ww. okoliczności. Zgłoszenie może nastąpić poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu. W ww. formularzu, Klient szczegółowo opisze:
  • a) zastrzeżenia, co do sposobu świadczenia Usług lub wykrytą wadę, 
  • b) wskaże, którego elementu Sklepu, Produktu, Pliku lub Instrukcji ww. wada lub zastrzeżenia dotyczą poprzez podanie pełnej nazwy lub numeru ww. elementu, 
  • c) określi swoje żądania, 
  • d) wskaże swoje dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe. 
 2. Klienci lub Użytkownicy mogą składać we wskazany wyżej sposób Reklamacje w zakresie zastrzeżeń, co do sposobu świadczenia Usług w formie wiadomości e-mail na adres info@cbox.edu.pl. Warunkiem skutecznego złożenia reklamacji jest podanie danych kontaktowych lub możliwość uzyskania ich z przesłanej wiadomości. Użytkownik powinien szczegółowo opisać swoje zastrzeżenia, wskazać ich przedmiot oraz swoje żądania. 
 3. Po dokonaniu analizy zgłoszonej Reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych Administrator poinformuje Klienta Lub Użytkownika:
  • a) w przypadku, gdy Administrator uzna istnienie wady lub uzasadnionych zastrzeżeń – o terminie i sposobie ich usunięcia, w szczególności o szacowanym czasie przygotowania i udostępnienia aktualizacji naprawczej, 
  • b) w przypadku, gdy Administrator nie uzna istnienia wady lub uzasadnionych zastrzeżeń – o odmowie uwzględnienia reklamacji. 
 4. W przypadku braku innych żądań, odpowiedź na zgłoszoną Reklamację następuje w formie wiadomości e-mail. 
 5. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego jej przyczyną. 

XII. ROZWIĄZANIE UMOWY 

 1. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych na rzecz Użytkownika ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania przez niego korzystania z Usługi. 
 2. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych na rzecz Klienta jest zawierana na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z momentem usunięcia przez niego konta w Sklepie. 
 3. Usunięcie konta w Sklepie przez Klienta nie skutkuje rozwiązaniem zawartych przez niego umów nabycia Produktów lub Licencji do korzystania z Plików i Instrukcji. 
 4. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów od umów zawartych z Administratorem poza lokalem przedsiębiorstwa Administratora, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy nabycia Produktów lub Licencji na korzystanie z Plików i Instrukcji, z zastrzeżeniem ust. 5. 
 5. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentom w odniesieniu do umowy:
  • a) o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni Usługę̨ za wyraźną̨ zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy, 
  • b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są̨ zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się̨ za wyraźną̨ zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 6. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem poza lokalem przedsiębiorstwa Administratora, powinien poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować́ termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje mu zwrotu wszystkich płatności dokonanych w ramach umowy, której dotyczyło odstąpienie. 
 7. Administrator będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy świadczenia Usług oraz Licencji do korzystania z Plików lub Instrukcji ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Klienta lub Użytkownika do zmiany sposobu postępowania, w przypadku gdy:
  • a) Klient lub Użytkownik wygłasza publicznie nieprawdziwe informacje na temat Cbox, osób reprezentujących, pracowników lub współpracowników, działalności marketingowej Cbox oraz Usług, Produktów, Plików lub Instrukcji, 
  • b) Klient lub Użytkownik szerzy mowę nienawiści wśród innych użytkowników Sklepu, np. w ramach zarządzanych przez Administratora forów dyskusyjnych lub sekcji komentarzy, 
  • c) Klient lub Użytkownik korzysta z infrastruktury Sklepu, Plików lub Instrukcji w sposób wypełniający znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego lub wykroczenia lub wykroczenia skarbowego, 
  • d) Klient korzysta z infrastruktury Sklepu, Plików lub Instrukcji w sposób propagujący postawy sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego. 
 8. W przypadku stwierdzenia wad prawnych Plików lub Instrukcji powstałych z winy Cbox, Klient może odstąpić od umowy Licencji i żądać od Administratora zwrotu wynagrodzenia, a w przypadku gdy nie zostało jeszcze wypłacone – odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, Administratorowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu dotychczasowego korzystania z Plików lub Instrukcji przez Klienta. 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Cbox ma prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych, ekonomicznych lub organizacyjnych, z zastrzeżeniem zachowania praw Klientów, którzy uprzednio zawarli umowę odpłatną za pośrednictwem Sklepu. Klientowi przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w każdym czasie. 
 2. Klienci, a w miarę możliwości Użytkownicy, zostaną poinformowani o treści zmiany Regulaminu z 20 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez podanie do wiadomości zestawienia zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez co najmniej 20 dni. 
 3. Administrator zastrzega sobie prawo umieszczania w Sklepie w różnej formie treści o charakterze komercyjnym w szczególności reklam, czy treści promocyjnych, które nie naruszają obowiązującego prawa, ani nie są sprzeczne z dobrymi obyczajami. Administrator zastrzega sobie również możliwość umieszczenia w Sklepie ofert podmiotów trzecich. 
 4. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych Administratora, określonych w Regulaminie – nie stanowi zmiany Regulaminu. 
 5. Konsument może uzyskać́ bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień́ oraz w sprawie sporu miedzy nim, a Cbox, miedzy innymi zwracając się̨ do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są̨ również̇ na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 6. Wszelkie pytania, opinie i wnioski oraz oświadczenia można kierować na adres e-mail Administratora. 
 7. Regulamin wchodzi w życie dnia 1.07.2022r 

Regulamin Sklepu Cbox